Avertisment sau amenda

Un contribuabil poate beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de 3 ani.

Legea nr. 270/2017 (Legea prevenirii) reglementează o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

Pentru anumite contravenții, prin Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, se stabilesc contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii. În aceste cazuri, agentul constatator aplică doar sancțiunea avertismentului la care anexează un plan de
remediere.

Agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și anexează un plan de remediere, care cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă.

Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin H.G. nr. 33/2018, agentul constatator nu mai aplică sancțiunea contravențională la prima constatare a unei faptei.

Regula se aplică o singură dată la trei ani, pentru fiecare contravenție în parte, începând de la data aplicării prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, organul de control are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

În cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care:
- se constată săvârşirea de contravenţii;
- se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, prevăzute de actele normative.

În situația în care, ulterior aplicării prevederilor Legii prevenirii pentru o contravenție prevazută în H.G. nr. 33/2018, apar situații în care contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție (ținând cont de faptul că agentul constatator are
obligația să verifice registrul unic de control și în evidențele autorității/ instituției publice din care face parte), dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4 din Legea
prevenirii, se aplică sancțiunile contravenționale conform prevederilor legale în vigoare privind constatarea și sancționarea respectivei contravenții, indiferent de organul de
control care aplică sancțiunea contravențională.

Contravenții care intră sub incidența legii prevenirii

A) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de lege

1. altele decât cele prevăzute la lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999, respectiv neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferența până la prețul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8);

2. datele sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, respectiv:
- Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a
bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
- Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină pe lângă elementele mai sus menționate și următoarele elemente: unitatea de măsură, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

B) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului*
C) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare
D) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a următoarelor dispoziții:
a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de O.U.G nr. 28/1999 și să asigure arhivarea datelor;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale
consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de O.U.G. nr. 28/1999, clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori și să asigure arhivarea datelor;

E) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a următoarelor dispoziții:
a) să asigure funcționarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;
b) să permită intervenția tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operațiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal;

F) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
G) neachiziţionarea registrului unic de control, în termenul prevăzut de lege

H) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni

I) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.

J) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației ca la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să
rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală.

K) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central.

L) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat.

M) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal.

N) nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri click aici

O) nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice
la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal.

P) nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție de către debitorul care a notificat organul fiscal.

R) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată.

S) depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.

T) oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute de legislație.

U) neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situației care a motivat lichidarea.

V) nerespectarea prevederilor legale cu privire la vânzările de lichidare, vânzările de soldare și stocul de produse, respectiv nerespectarea prevederilor art. 20, 23 și 24 din Ordonanța
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

W) realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute în legislație

X) neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative cu privire la stocul de produse propus pentru soldare și cu privire la originea şi
data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.

Y) utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare.

Z) practicarea de vânzări sau de orice alte procedee, considerate practici comerciale interzise.

Z1) exercitarea de activități de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul în aceeași structură de vânzare, respectiv suprafață de vânzare.

Z2) încălcarea prevederilor legale referitoare la mențiunile obligatorii înscrise de societăți pe următoarele documente: factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente
întrebuinţate în comerţ, precum și pe pagina de internet proprie.

Z3)nedepunerea hotărârilor adunării generale, în termen, la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.

Z4) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care nu se încadrează în această categorie.

Z5) calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate

Z6) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale.

Z7) înregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale.

Z8) modificarea duratei și a regimului de amortizare

Z9) nepublicarea pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, a informaţiilor referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea, atunci când debitorul deține sau administrează una sau mai multe pagini de internet

Fapte prevăzute de art. 3, alin. (1) din OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, care constituie contravenție și intră sub incidența Legii prevenirii:
- utilizarea de către unitățile prevăzute la art. 1, a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din aceeași ordonanță;
- nerespectarea prevederilor art. 2;
- distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
- refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit;
- refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit;
- refuzul instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit și cardurilor de credit;
- lipsa afișării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informațiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar și a costurilor serviciului;
- refuzul instituțiilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
- lipsa asigurării infrastructurii și a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către instituțiile acceptante de carduri;
- nerespectarea dispozițiilor art. 2^1 şi 2^2.

În maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 4, contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale.
Durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale.
Durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

CONTACTATI-NE

FACEBOOK